Protestantse Gemeente Wassenaar is op zoek naar een Predikant voor 40 uur

Wij zoeken een predikant, bij voorkeur voltijds, die ons kan inspireren in ons geloof en helpt om kerk te zijn. Een predikant die zich thuis voelt bij de diversiteit van de Wassenaarse kerkelijke gemeente en deel wil zijn van haar ontdekkingstocht naar de betekenis van geloven en kerk zijn in deze tijd zonder waardevolle tradities los te laten. Reacties op deze vacature zijn welkom per email bij voorkeur tot 31 oktober op het emailadres scriba.beroepingscie@pkn-wassenaar.nl, met een motivatie brief en CV.

Gemotiveerd en geïnspireerd

We zoeken een predikant die, net als wij, gelooft dat het kan: als Protestantse gemeente betekenisvol, herkenbaar en present zijn in Wassenaar, die gemotiveerd en geïnspireerd samen met de huidige predikant en de gemeenteleden wil bouwen aan een Wassenaarse geloofsgemeenschap.

Over grenzen heen kijken

Een predikant die over grenzen heen kan kijken, en de gemeente -in groeiende samenwerking met andere partijen in Wassenaar- helpt om toekomstgerichte keuzes te maken en deze vorm en inhoud te geven.

Wat verwachten wij van u?

Een predikant die:

 • de betrokkenheid van de gemeenteleden bij de kerk en op elkaar versterkt;
 • inspirerend voorgaat, diensten inhoudelijk en eigentijds vormgeeft, vertrouwd is met de liturgische traditie en ruimte biedt aan vernieuwing en creativiteit;
 • een open hart heeft naar mensen binnen en buiten de kerk, en dat inbrengt in pastoraat en missionaire activiteiten;
 • gevoelig is voor wat er in de gemeente leeft, daarop weet in te spelen en geestelijk en dienend leiderschap kan bieden;
 • aansprekend is voor alle leeftijdsgroepen;
 • verbindend communiceert;
 • complementair wil samenwerken met de huidige predikant;
 • beschikt over zelfinzicht en humor.

Wat mag u van ons verwachten?

 • Een warme, mondige geloofsgemeenschap met bestuurskracht en organiserend vermogen;
 • Een gemeente van alle leeftijden;
 • Een fijne collega die graag samen met u de gemeente wil opbouwen;
 • Ruimte voor het leggen van eigen accenten (jeugdwerk, pastoraat, missionaire activiteiten, kringen et cetera);
 • Indien gewenst, een mooie ambtswoning in een prachtige woonomgeving met strand en bos midden in de Randstad.

 

Documenten en Links:

PDF Vacature Profielschets (tekst van hierboven)

PDF Beschrijving Protestantse Gemeente Wassenaar (tekst van hieronder)

Website Homepagina

 

Beschrijving Protestantse Gemeente Wassenaar

De Protestantse Gemeente Wassenaar is een warme geloofsgemeenschap van mensen die geworteld in de christelijke traditie midden in het moderne leven staan. Een gemeente die langzaam vergrijst, maar waar de kinderen zeker nog komen. We zijn ook een sociaal diverse gemeente. Van authentieke Wassenaarse boeren en tuinders tot gemeenteleden met een internationale loopbaan achter de rug. Arm en rijk, vakmensen, ondernemers en academici vinden elkaar in geloof en verbondenheid.

Diversiteit is er ook vanuit de drie voormalige wijkgemeenten Dorpskerk, Kievietkerk en Messiaskerk. Sinds 2016 kent de PGW één kerkenraad en centraal georganiseerde commissies Eredienst, Bezinning en Inspiratie, Jeugd, Kerk en Samenleving, Pastoraat, Groene kerk en PR en Communicatie. We groeien steeds meer naar elkaar toe, al gaat dat natuurlijk niet altijd vanzelf. We voelen ons rijk met drie mooie gebouwen waarover de diensten rouleren, maar staan voor lastige beslissingen betreffende hoe, waar en in welke frequentie in de toekomst samen te vieren.

Pastoraat

Pastoraal is de gemeente (sinds 2019) opgedeeld in twee wijken (Noord en Zuid). Er is een pastoraal team dat contacten onderhoudt en samenwerkt met de predikanten en de ouderenpastor. Sinds voorjaar 2023 is er een ouderenpastor voor 16 uur per week om het reguliere bezoek en kringwerk te ondersteunen. De predikanten richten zich met name op crisispastoraat en het leiden van uitvaarten, maar er is ook ruimte voor regulier bezoekwerk of bijvoorbeeld het begeleiden van een rouwgroep. Er wordt samen gewerkt in goede onderlinge afstemming. Omzien naar elkaar is voor ons een belangrijke pijler in het gemeente-zijn en er zijn veel onderlinge verbanden en contacten.

Geloven en vieren

Met betrekking tot geloven bevinden we ons in het meer liberale deel van de kerk (van midden orthodox tot vrijzinnig). Enerzijds voelen we ons geworteld in de christelijke traditie, maar we staan ook midden in de moderne samenleving en de vragen van nu. Er is een groot aantal kringen in de gemeente waar theologie, literatuur en Bijbelstudie onderwerp van gesprek zijn. In de erediensten hechten we aan een goede bijbeluitleg en stijlvolle liturgische vormen. Er zijn professionele cantoren in dienst. Naast de cantorij is er ook het koor Rejoice en zijn er diverse muzikale gemeenteleden die regelmatig bijdragen aan de diensten. Met name rondom de Dorpskerk is er veel ruimte voor klassieke muziek; zo zijn er orgelconcerten, cantatediensten, zomerconcerten en in de adventtijd een ‘Lessons and Carolsdienst’. Tegelijkertijd is er ook ruimte voor nieuw vormen, experimenten en creativiteit en zoeken we naar aansluiting bij nieuwe doelgroepen. Zo zijn er in de Messiaskerk in de wintermaanden muziekmatinees met verschillende stijlen muziek en zang.

Jeugdwerk

Hoewel we net als vele kerken vergrijzen is er heel wat jeugdwerk in onze gemeente. Er is een behoorlijke kring van gezinnen in meer of mindere mate actief. Er is een enthousiaste groep kindernevendienstleidsters die niet alleen met veel plezier de kindernevendiensten leidt, maar ook samen met de predikant zo’n 8-10 keer per jaar Kidschurch organiseert. Daarnaast is er Basiscatechese voor kinderen uit groep 7 en 8. Ook is er een tienergroep Spelen met Vuur (zo’n 15 trouwe deelnemers) die maandelijks bij elkaar komt en samen op Hemelvaartsweekend gaat. Voor 18+ is er Soulgym. Ook zijn er activiteiten voor 30ers en 40ers. Het jeugdwerk wordt aangestuurd door een enthousiast team.

Missionair

Zoals vele gemeenten in ons land maken ook wij ons zorgen over de toekomst. We zien dat we vergrijzen en zoeken naar manieren om meer kerk naar buiten te zijn. Zo organiseren we een jaarlijks een Zomermaaltijd op het plein van de Dorpskerk en vlak voor de kerst het Dickensfestival. Vanuit de Messiaskerk is er jaarlijks een Bazaar, meerdere keren per jaar een Eetcafé en zijn er tentoonstellingen Kerk en Kunst. In de Kievietkerk wordt een Kersthuis, Voorjaarsfair en High Tea georganiseerd. De predikant(en) schrijven een tweewekelijkse column in de lokale krant en er zijn contacten met de basisscholen (rondleidingen en Paas- en Kerstvieringen) en maatschappelijke organisaties. Het missionair aanwezig zijn in Wassenaar is een belangrijk aandachtsveld waar we de komende jaren verder aan willen bouwen.

Diaconaal

De diaconie zet zich in om wie dat nodig heeft te ondersteunen. Er is individuele hulp en betrokkenheid bij het hospice en de voedselbank. Voor de ouderen worden Paas- en Kerstlunches georganiseerd. Onze gemeente is echter ook nauw betrokken bij vluchtelingenwerk. Een deel van Duinrell is verhuurd aan het COA waardoor er zo’n 1000 asielzoekers in Wassenaar verblijven. Ieder donderdagmiddag organiseren we een inloophuis voor vluchtelingen. Een aantal christelijke vluchtelingen bezoekt onze diensten en wordt door onze gemeente ondersteund. In meerdere gevallen gaat de diaconale ondersteuning in nauw overleg met de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar.

Werken als team

Aanvankelijk had iedere wijkgemeente haar eigen predikant. In 2019 gingen de predikanten van de Dorpskerk en Messiaskerk met emeritaat en zijn we teruggegaan van 3 naar 2 predikantsplaatsen. In 2020 werd de ontstane vacature vervuld en vanaf dat moment werkten de twee predikanten samen voor de hele gemeente met alleen pastoraal gezien nog een eigen wijk. Een goede samenwerking tussen de predikanten (en ouderenpastor) vinden we belangrijk. We zoeken dan ook naar iemand die complementair is aan de al aanwezige predikant. Die complementariteit ligt niet van tevoren vast, maar kan bestaan in persoonlijkheid, stijl of specifieke kwaliteiten. We zoeken in ieder geval iemand met teamspirit die gelooft in elkaar versterken en samen meer zijn dan alleen.

Andere geloofsgemeenschappen

Naast de Protestantse Gemeente zijn er nog diverse geloofsgemeenschappen aanwezig in Wassenaar. Zo zijn er de katholieke parochie, de NPB (Nederlandse Protestanten Bond) en de Buurtkerk (een kleine wat meer evangelische gemeenschap), waarmee we goede contacten onderhouden. Er is een Raad van Kerken waarmee jaarlijks een gezamenlijke oudejaarsdienst wordt georganiseerd en een kerkdienst op 4 mei (plus kranslegging bij het oorlogsmonument). Ook wordt er ieder jaar een adventskalender samengesteld en organiseren we een gedachtenisconcert op de zondag na Allerheiligen en Allerzielen. Met de NPB worden ook regelmatig lezingen georganiseerd en begin oktober de Preek van de Leek.

Burgerlijke gemeente

Wassenaar kent zo’n 26.000 inwoners waarvan er zo’n 2000 lid zijn van de PGW. Het heeft een historische dorpskern en goede voorzieningen. Met een groot strand en duingebied en een bosrijke omgeving is het er fijn wonen en recreëren. Wassenaar ligt ook dicht bij Den Haag en Leiden en kent goede verbindingen.

Komende jaren

De komende jaren staan in het teken van een verdere integratie van de drie voormalige wijkgemeenten en het nader ontwikkelen van een missionaire en diaconale presentie in Wassenaar.

In aanloop naar de eenwording in 2016 is er een commissie Toekomst (2015) aan het werk geweest en rondom de beroepingsprocedure in 2019 zijn er eveneens gemeentegesprekken gevoerd over de toekomst van de PGW. Uit dat proces zijn de volgende visie en doelstellingen naar voren gekomen.

Visie en Doelstellingen

Als Gemeente van Christus willen wij een open, warme, zorgzame en toegankelijke geloofsgemeenschap zijn voor jong en oud, die leeft vanuit (de boodschap van) het evangelie en zich laat inspireren door het Woord en de Geest van God. Wij willen verantwoordelijkheid nemen voor de geestelijke en waar nodig ook materiële behoeften en uitdagingen die op ons af komen vanuit de samenleving waarvan wij deel uitmaken.

Wij willen

 • Een Gemeenschap zijn waar mensen met elkaar, vanuit de Bijbelse verhalen, het geloof vieren en beleven, versterken en verdiepen, zoeken en ontdekken.
 • Onze kerken willen een centrum van waarden en spiritualiteit zijn, een plek van bezinning, waar mensen een rustpunt kunnen vinden en samen mogen vieren dat ze erbij horen en mogen vertrouwen op God. Daartoe zullen diverse uitingsvormen worden gezocht zodat alle doelgroepen zich thuis kunnen voelen.
 • In onze geloofsgemeenschap wordt er naar elkaar omgezien zodat eenieder gekend is en hulp of steun tijdig geboden kan worden als dat nodig is.
 • Onze geloofsgemeenschap wil open zijn naar en bijdragen aan de ontwikkelingen in de maatschappij en cultuur waarin we leven.
 • Onze geloofsgemeenschap wil bruggen slaan naar andere geloofsgemeenschappen in haar zoektocht naar het verwezenlijken van haar visie.